Kopējie noteikumi un nosacījumi

Vispārējie darījumu noteikumi

1.          Darbības joma

1.1        Šie pārdevēja (“mēs”) Vispārējie darījumu noteikumi ("Vispārējie noteikumi") attiecas uz visiem kustamo preču un citu daļu (“Preču”) piegādes līgumiem, kas tiek noslēgti starp mums un Pircēju. Šie Vispārējie noteikumi tiek piemēroti tikai tad, ja iegādi veicošais komersants (VFR Komerclikuma 14. pants) ir publisko tiesību juridiska persona vai publisko tiesību īpašs mantiskais subjekts.

1.2       Vispārējie noteikumi jo īpaši tiek piemēroti līgumiem par Preču pārdošanu un piegādi, neatkarīgi no tā, vai mēs šīs preces ražojam paši vai arī iegādājamies no piegādātājiem. Vispārējie noteikumi attiecas arī uz nākotnē slēgtiem līgumiem par preču pārdošanu un piegādi klientam jau esoša pamatlīguma ietvaros, katru reizi mums īpaši neatsaucoties uz Vispārējiem noteikumiem.

1.3        Vispārējie noteikumi tiek piemēroti ekskluzīvi. Ja Pircējam ir atšķirīgi, pretēji vai papildu nosacījumi, tad tie kļūst par līguma sastāvdaļu tikai tad, ja to spēkā esamību esam nepārprotami apstiprinājuši rakstveidā. Šāda apstiprinājuma nepieciešamība attiecināma arī uz tiem gadījumiem, ja mēs bez nosacījumiem esam veikuši piegādi, nezinot Pircēja vispārējos darījumu noteikumus.

1.4        Katrā ziņā vienošanās, ko mēs atsevišķos konkrētos gadījumos noslēdzam ar Pircēju (tostarp papildinošas vienošanās, pielikumi vai papildinājumi) ir prioritāras šiem Vispārējiem noteikumiem. Šādu vienošanos saturam noteicošs ir rakstisks līgums vai mūsu dots rakstisks apstiprinājums. Lai dažādiem apliecinājumiem un paziņojumiem, ko klients mums iesniedz pēc līguma noslēgšanas brīža (piemēram, par termiņiem, brīdinājumi, paziņojumi par atkāpšanos no līgumsaistībām) būtu juridisks spēks, tie ir sagatavojami rakstveidā.

2.          Piedāvājums un līguma noslēgšana

2.1        Pircēja pasūtījumu, ko var uzskatīt par piedāvājumu noslēgt pirkšanas-pārdošanas līgumu, mēs varam pieņemt, vai nu divu nedēļu laikā nosūtot pasūtījuma apstiprinājumu, vai arī šādā pašā periodā nosūtot preci.

2.2        Mūsu piedāvājums nav saistošs, ja vien mēs nepārprotami neesam norādījuši ko citu, proti, neesam norādījuši pretējo.

3.          Norēķini

3.1        Ja konkrētā gadījumā nav panākta vienošanās par ko citu, tad ir piemērojamas līguma noslēgšanas brīdī norādītās cenas, t.i., cenas noliktavā, pieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

3.2        Pirkuma cena, kā arī papildu darbu maksa ir sedzama brīdī, kad prece tiek nodota piegādei un tiek izsniegts/ piesūtīts rēķins. Ja pircējs 14 dienu laikā pēc samaksas termiņa neveic maksājumu, tad ir iestājies maksājuma kavējums.

3.3        Ja pēc līguma noslēgšanas brīža kļūst skaidrs, ka ir apdraudēti mūsu prasījumi par pirkuma maksas saņemšanu Pircēja nepietiekamo finansiālo iespēju rezultātā (piemēram, viņam iesniedzot pieteikumu maksātnespējas procesa uzsākšanai), tad mums ir tiesības par preču piegādi un pārdošanu Pircējam pieprasīt veikt iemaksu.

3.3        Pircējs saistībā ar saviem prasījumiem var veikt savstarpējo mijieskaitu tikai tādā gadījumā, ja viņa prasījumi ir neapstrīdami vai arī viņam ir attiecīgs juridisks pamatojums. Viņš preces paturēšanas tiesības var realizēt tikai tad, ja šādu tiesību pamatā ir prasījumi, kas izriet no attiecīga pirkšanas-pārdošanas līguma.

4.          Piegāde un piegādes kavējumi

4.1        Piegādes dati un termiņi, kas ir pielīgti kā saistoši vai nesaistoši, ir norādāmi pasūtījuma pieņemšanas brīdī. Piegādes termiņa tecējums sākas līguma noslēgšanas brīdī.

4.2        Pircējs mums var pieprasīt piegādāt desmit (10) dienās pēc nesaistoši nolīgta piegādes datuma vai nesaistoši nolīgta piegādes termiņa. Saņemot šādu pieprasījumu, mums rodas piegādes kavējums. Ja Pircējam kavējuma rezultātā rodas tiesības pieprasīt zaudējumu kompensāciju, tad tās apmērs tiek ierobežots līdz maksimāli pieciem (5) procentiem no nolīgtās pirkuma cenas, ar nosacījumu, ka runa ir bijusi par vieglu pārdevēja pieļautu nolaidību.

4.3        Ja Pircējs vēlas arī izbeigt līgumattiecības un/ vai preces vietā saņemt zaudējumu kompensāciju, tad viņam ir pienākums pēc šo Vispārējo noteikumu 3.2. punktā noteiktā termiņa beigām mums piešķirt desmit dienu termiņu piegādes īstenošanai. Ja Pircējs preces vietā vēlas saņemt zaudējumu kompensāciju, tad tās apmērs ir ierobežots līdz maksimāli 25% nolīgtās pirkuma maksas, ja runa ir par vieglu nolaidību. Ja mēs kavējam preces piegādi un kāda nejauša atgadījuma dēļ nevaram veikt piegādi, tad mūsu atbildība nepārsniedz nolīgtās atbildības robežas. Mums nerodas atbildības pienākums, ja zaudējumi būtu radušies arī laikus veiktas piegādes gadījumā.

4.4        Ja tiek pārsniegts saistoši pielīgts piegādes datums vai saistoši pielīgts piegādes termiņš, tad mums piegādes kavējums rodas tajā brīdī, kad tieši ir pārsniegts piegādes datums vai piegādes termiņš.

4.5        Mēs paturam tiesības veikt pasūtījuma piegādi pa daļām, ja tas veicina ātru pasūtījuma apstrādi un ja piegāde pa daļām Pircējam nav neierasti nepiemērota. Pircējam netiek pieprasīts segt izmaksas, kas papildus rodas, veicot pasūtījuma piegādi pa daļām.

4.6       Augstākās varas apstākļi vai ražošanas traucējumi mūsu vai mūsu piegādātāju darbā, kas mums, ne mūsu vainas dēļ, uz laiku neļauj veikt iegādātās preces piegādi pielīgtajā datumā vai pielīgtajā termiņā, pagarina 4.1. līdz 4.5. punktā noteiktos datumus un termiņus par šādu apstākļu izraisītā kavējuma laiku. Gadījumā, ja šādi piespiedu pārtraukumi izraisa piegādes kavējumu, kas ir ilgāks par četriem (4) mēnešiem, Pircējs var atkāpties no līguma. Ar šo netiek skartas pārējās tiesības atkāpties no līguma.

4.7       Piegādes termiņa laikā mums pastāv tiesības veikt izmaiņas konstrukcijā vai formā, krāsu niansēs, kā arī izmaiņas piegādes apjomā, ar nosacījumu, ka šādas izmaiņas ir pieņemamas Pircējam. Ja mēs vai ražotājs izmanto atsauces kodus vai skaitļus, lai aprakstītu pasūtījumu vai pasūtīto preci, tad tikai no tā vien nav iespējams atvasināt nekādas tiesības.

4.8        Ar šo normu saistītais atbildības ierobežojums netiek piemērots gadījumos, kas aprakstīti 8.3. līdz 8.5. punktā.

5.          Piegāde, risku pāreja, preču pieņemšana, pieņemšanas kavējumi

5.1        Piegādes nosacījumi ir EXW (noliktava). Šī ir arī pasūtījuma izpildes piekritības vieta. Pēc Pircēja vēlmes un uz viņa rēķina preces var nosūtīt arī uz citu vietu (piegāde nosūtot). Ja vien nav nolīgts kas cits, mums ir tiesības izvēlēties nosūtīšanas veidu (jo īpaši – pārvadātāju, piegādes maršrutu, iepakojumu).

5.2       Preces nejaušas pazušanas vai nejaušu bojājumu risks uz Pircēju pāriet vēlākais brīdī, kad prece nodota Pircējam. Ja prece tiek piegādāta nosūtot, tad nejaušas pazušanas vai nejaušu bojājumu risks pāriet uz pārvadātāju, sūtījumu veicošo uzņēmumu vai citu juridisku vai fizisku personu, kas preces nodošanas brīdī ir nolīgta sūtījuma pakalpojuma nodrošināšanai. Ja ir nolīgts īstenot preces pieņemšanas procedūru, tad tai ir izšķirīga nozīme risku pārejas kontekstā. Likuma par pakalpojumu līgumiem noteikumi šeit tiek piemēroti citādā ziņā attiecībā uz nolīgto preču pieņemšanu. Ja klients kavē preces pieņemšanu, tad tas uzskatāms par preces piegādi vai pieņemšanu.

5.3        Pircējs apņemas pirkuma priekšmetu pieņemt astoņu (8) dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts paziņojums, ka pirkuma priekšmets ir sagatavots piegādei. Ja vien nav skaidri nolīgts kas cits, Pircējs pēc pieprasījuma sagatavoto preci pieņem desmit (10) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas. Ja Pircējs pēc preces neierodas savlaicīgi, tad viņam preces pieņemšanas kavējums rodas pēc vēl viena rakstiska atgādinājuma, kurā sniegts papildu divu (2) nedēļu termiņš.

5.4        Ja Pircējs preci nepieņem, tad Pārdevējs var realizēt savas likumdošanā noteiktās tiesības. Ja tiek pieprasīta zaudējumu kompensācija, tad tā ir desmit procenti (10%) no pirkuma summas. Kompensācijas summa tiek samazināta vai palielināta, ja mēs varam pierādīt lielākus zaudējumus vai arī Pircējs pierāda, ka radītie zaudējumi bijuši mazāki vai arī nav radušies vispār.

6.         Īpašuma tiesību paturēšana

6.1        Prece paliek mūsu īpašumā līdz brīdim, kad ir apmierināts maksājuma prasījums, kāds mums ir, pamatojoties uz pirkšanas-pārdošanas līgumu.

6.2        Ja Pircējs kavē samaksas termiņu, tad mēs varam izbeigt līgumu. Ja mēs līdzās minētajam maksājuma vietā pieprasām zaudējumu kompensāciju un atgūstam pasūtījuma priekšmetu, tad Pircējs un mēs vienprātīgi apliecinām, ka mēs ieskaitām preces normālo cenu, kāda ir līguma pārtraukšanas brīdī. Pircējs sedz visas preces atgriešanas izmaksas. Bez attiecīga apliecinoša dokumenta preces atgriešanas izmaksas ir pieci procenti (5%) no ierastās pasūtījuma priekšmeta vērtības. Attiecīgi piemērojams 5.4. punkta 2. teikuma noteikums.

6.3        Preci, kurai mēs piemērojam īpašuma tiesību paturēšanas nosacījumu, līdz nodrošinātā prasījuma pilnas apmaksas brīdim nedrīkst ieķīlāt trešām personām vai arī piedāvāt kā nodrošinājumu. Pircēja pienākums ir mums nekavējoties darīt zināmu, ja trešās personas virza prasības pret mums piederošām precēm.

6.4        Pircējam ir tiesības mūsu īpašumā esošo preci normālā komercdarbības praksē pārdot tālāk vai apstrādāt. Šādā gadījumā papildus tiek piemēroti turpmāk minētie noteikumi.

(a) Produktiem, kas tiek iegūti, pārstrādājot, sajaucot vai kombinējot mūsu produktus, paturētās īpašumtiesības attiecas uz nokomplektētā produkta pilno vērtību, turklāt mēs esam uzskatāmi par ražotājiem. Gadījumā, ja trešās personas, pārstrādājot, sajaucot vai kombinējot mūsu preces ar savām precēm, patur savas īpašuma tiesības, tad mums rodas daļējas īpašumtiesības, kas ir proporcionālas pārstrādātās, sajauktās vai kombinētās mūsu preces rēķinā norādītajai vērtībai. Līdzās minētajam tas attiecas arī uz rezultātā iegūto produktu, kā arī uz preci, kas ir piegādāta ar īpašumtiesību paturēšanas nosacījumu.

(b) Kā papildu nodrošinājumu Pircējs mums jau pilnā apmērā vai arī iespējamās mūsu īpašumtiesību daļas apmērā mums nodod prasījuma tiesības pret trešām personām, ja preces vai produkti tiek pārdoti tālāk, un, proti, atbilstīgi iepriekšējā apakšpunktā noteiktajam. Mēs pieņemam šīs nodotās prasījuma tiesības. Šo Vispārējo noteikumu 6.3. punktā noteiktie Pircēja pienākumi ir spēkā arī attiecībā uz nodotajiem prasījumiem.

(c) Papildus mums arī Pircējam ir tiesības īstenot prasījumu piedziņu. Mēs apņemamies atturēties no prasījumu piedziņas, ja Pircējs attiecībās ar mums izpilda savus norēķinu pienākumus, viņam nav maksājumu kavējumu, nav iesniegts pieteikums maksātnespējas procesa uzsākšanai un nav nekādu citu viņa finansiālās spējas ierobežojošu apstākļu. Ja tas tomēr tā ir, tad mēs varam pieprasīt, lai Pircējs atklātu mums nodotā prasījuma datus un savu parādnieku, darītu zināmu visu nepieciešamo informāciju, nodotu attiecīgos dokumentus un parādniekam (trešajai personai) paziņotu par prasījuma tiesību nodošanu mums.

(d) Ja nodrošinājuma realizācijas vērtība par vairāk nekā desmit procentiem (10%) pārsniedz mūsu prasījuma vērtību, mēs pēc sava ieskata varam atļaut realizēt nodrošinājumu.

7.          Garantijas tiesības

7.1        Normatīvo aktu noteikumi attiecas uz Pircēja tiesībām saistībā ar materiāliem vai normatīvos noteiktiem defektiem (ieskaitot nepareizu informāciju un nepilnīgu piegādi, kā arī neatbilstīgu instalāciju vai nepiemērotas montāžas instrukcijas), ciktāl turpmāk tekstā netiek noteikts kas cits. Ar šo netiek skarti īpaši normatīvajos aktos reglamentētie noteikumi par galīgo preces piegādi klientam (piegādātāja regress saskaņā ar VFR Komerclikuma 478. panta daļu, 479. pantu).

7.2        Jaunām precēm garantija par materiāliem defektiem Pircējam tiek dota uz vienu (1) gadu, skaitot no preces risku pārejas brīža. Lietotām precēm un piederumiem garantija par materiāliem defektiem tiek dota uz sešiem (6) mēnešiem, skaitot no preces risku pārejas brīža.

7.3        Šo Vispārējo noteikumu 7.2. punktā noteiktais garantijas laika ierobežojums neattiecas uz prasījumiem izmaksāt kompensāciju, pamatojoties uz atbildību par materiāliem defektiem, ieskaitot kompensāciju saistībā ar vēlāk veicamas līguma izpildes pienākuma pārkāpumiem. Saistībā ar šādiem prasījumiem, kā arī ikvienu citu zaudējumu kompensācijas prasījumu piemērojami šo Vispārējo noteikumu 5. punkta noteikumi, kā arī likumdošanā noteiktie laika termiņi.

7.4        Mūsu atbildības par defektiem pamatā galvenokārt ir vienošanās par preces stāvokli. Par vienošanos par preces stāvokli uzskatāmi arī produktu apraksti, kas pirms pasūtījuma veikšanas brīža tiek piegādāti Pircējam vai arī kas, tieši tāpat kā šie Vispārējie noteikumi, tiek pievienoti līgumam.

7.5        Ja nav bijusi vienošanās par preces stāvokli, tad defekta esamību izvērtē saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

7.6        Saistībā ar materiāliem defektiem izteikti prasījumi nav pamatoti, ja attiecīgais defekts vai trūkums ir saistāms ar dabisko nodilumu vai arī Pircējs nav veicis noteiktās pārbaudes un ar to saistīto pretenziju celšanas pienākumu (VFR Komerclikuma 377 panta daļa, 381. pants). Ja pārbaudes laikā vai vēlāk tiek konstatēts defekts, tad par to ir nekavējoties mums jāziņo. Paziņojums uzskatāms par veiktu nekavējoties, ja tas notiek vienas (1) nedēļas laikā, turklāt laikus veikta paziņojuma nosūtīšana ir pietiekama šā termiņa ievērošanai. Neatkarīgi no Pircēja pretenziju celšanas un preces pārbaudīšanas pienākuma, Pircējam ir rakstveidā jāziņo par acīmredzamiem defektiem (ieskaitot nepareizi vai nepilnīgi piegādātu preci), to darot divu (2) nedēļu laikā pēc piegādes, turklāt laikus veikta paziņojuma nosūtīšana ir pietiekama šā termiņa ievērošanai. Ja Pircējs nolaidības rezultātā kārtīgi nepārbauda saņemto preci vai nepaziņo par defektiem, tad mēs neuzņemamies atbildību par nepaziņotajiem defektiem. Tāpat mēs neuzņemamies atbildību par defektiem, ja iegādātā prece tiek lietota neprofesionāli vai tiek pārslogota, piemēram, motosporta sacīkstēs, kam tā nav paredzēta, vai arī ja pasūtījuma priekšmetu neprofesionāli ir remontējis uzņēmums, par kuru Pircējam ir bijis zināms, ka ražotājs šo uzņēmumu nebūtu autorizējis šiem darbiem, vai arī ja pasūtījuma priekšmetā ir uzstādītas tādas citas daļas, kuru lietošanai ražotājs nav devis piekrišanu, vai arī ja pasūtījuma priekšmets vai tā daļas (piemēram, programmatūra) ir izmainīts tādā veidā, kam ražotājs nav devis piekrišanu, vai arī Pircējs nav ievērojis noteikumus, kas ir saistīti ar preces lietošanu, apkopi un uzturēšanu (piemēram, ekspluatācijas nosacījumus).

7.7        Ja piegādātajā precē ir defekti, tad mēs vispirms varam izlemt, vai mēs nodrošinām papildu pakalpojumu, likvidējos šos defektus (remonts), vai arī nosūtām citu preci bez defektiem (jaunas preces piegāde). Ar šo netiek skartas mūsu tiesības noraidīt izvēlēto pieeju saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

7.8        Mums ir tiesības, šo vēlāko izpildi padarīt atkarīgu no tā, vai Pircējs ir sedzis apmaksājamo pirkuma summu. Tomēr Pircējam saistībā ar konstatēto defektu ir tiesības ieturēt piemērotu preces cenas daļu.

7.9        Pircējam mums ir jānodrošina pietiekami ilgs laiks un iespējas veikt papildu darbus, jo īpaši viņam ir jāizsniedz mums attiecīgā prece pārbaužu veikšanas nolūkā. Ja bojātās preces vietā tiek nosūtīta jauna prece, tad Pircējam saskaņā ar normatīvajos aktos noteikumos noteikto ir pienākums atgriezt mums bojāto preci.

7.10      Ja patiešām tiek konstatēts defekts, tad mēs sedzam izmaksas, kas ir saistītas ar preces pārbaudēm un papildus veicamiem darbiem, jo īpaši – transportēšanas, ceļu, darbaspēka un materiālu izmaksas. Savukārt, ja Pircēja lūgums novērst preces defektu nav bijis pamatots, tad mēs no Pircēja varam pieprasīt kompensēt radītās izmaksas.

7.11      Ja papildus īstenotie pakalpojumi nav devuši rezultātus vai arī bez rezultātiem ir notecējis termiņš, ko Pircējs ir devis šādu pakalpojumu sniegšanai, vai arī saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem viņš no tā var atteikties, Pircējs var atkāpties no pirkšanas-pārdošanas līguma vai arī attiecīgi samazināt preces cenu. Svarīga defekta gadījumā nav atkāpšanas tiesību.

7.12      Pircēja prasījumi attiecībā uz zaudējumu kompensāciju vai lieku izdevumu kompensāciju ir spēkā tikai saskaņā ar Vispārējo noteikumu 8. punktā noteikto, un citos gadījumos tie nav iespējami.

7.13      Citas prasījumu tiesības ar šo netiek skartas, ja vien mums, pamatojoties uz normatīvajos aktos noteikto, nav jāuzņemas īpaša veida atbildība vai arī kādā konkrētā līgumā, piemēram, līgumā par līgumiskajām garantijām, nav panākta kāda cita vienošanās.

7.14      Mūsu atbildība par likumā noteiktajiem defektiem izriet no attiecīgi spēkā esošā normatīvo aktu regulējuma.

8.          Atbildība

8.1        Ja mums saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto ir pienākums kompensēt vieglas nolaidības rezultātā radītus zaudējumus, tas mēs šo atbildību akceptējam ierobežotā veidā.

8.2        Mēs uzņemamies atbildību tikai saistībā ar fundamentālu līgumā noteikto pienākumu pārkāpumiem, piemēram, tādu pienākumu gadījumā, ko mēs esam uzņēmušies saskaņā ar pirkšanas-pārdošanas līgumu pēc tā satura vai nolūka, vai arī kuru ievērošana rada iespēju noteikumiem atbilstīgi realizēt līgumu, vai arī uz kuru izpildi Pircējs principiāli paļaujas vai var paļauties. Šī atbildība attiecas ierobežoti uz ierastajiem līguma noslēgšanas brīdī paredzamajiem zaudējumiem. Ja zaudējumi tiek nodrošināti ar apdrošināšanu (izņemot apdrošināšanu par konkrētas summas izmaksu), ko Pircējs ir noslēdzis, mēs uzņemamies atbildību tikai par ar tiem saistītajiem trūkumiem, kas rodas Pircējam, piemēram, lielāks apdrošināšanas prēmijas maksājums vai arī nelabvēlīgas procentu likmes līdz brīdim, kad apdrošināšanas kompānija sedz attiecīgo prasījumu.

8.3        Neatkarīgi no mūsu vainas, netiek skarta mūsu iespējamā atbildība par apzinātu kāda defekta noklusēšanu, sākot no garantijas vai iegādes riska nodošanas brīža, kā arī saskaņā ar VFR Likumu par produktu atbildību.

8.4        Ir izslēgta mūsu tiesisko pārstāvju, darbu izpildīšanas palīgu un darbinieku atbildība par zaudējumiem, kas radušies viņu vieglas nolaidības rezultātā. Atbildības ierobežojums, kas attiecas uz zaudējumiem, kas radušies rupjas nolaidības rezultātā, attiecīgi attiecas arī uz konkrētajām personām, izņemot mūsu tiesiskos pārstāvjus un vadošos darbiniekus.

8.5        Atbildības ierobežojums saskaņā ar šo punktu nav attiecināms uz dzīvības, organisma vai veselības apdraudējumu, kā arī tad, ja darbības notikušas ar nodomu.

9.          Piemērojamās tiesības un tiesu piekritība

9.1        Šiem Vispārējiem noteikumiem, kā arī jebkāda veida tiesiskajām attiecībām starp mums un Pircēju ir piemērojamas Vācijas Federatīvās Republikas tiesības, izslēdzot visas starptautiskās un pārnacionālās (nolīgumu) tiesību sistēmas, jo īpaši ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG). Savukārt šo Vispārējo noteikumu 5. punktā atrunātās īpašuma paturēšanas tiesības priekšnosacījumi un darbība ir pakļauta attiecīgā priekšmeta uzglabāšanas valsts tiesībām, ja Vācijas tiesības nav pieļaujamas vai piemērojamas kā attiecīgi īstenojamās tiesības.

9.2        Vienīgā – arī starptautiska mēroga – tiesu piekritība jebkādiem strīdiem, kas tieši vai netieši izriet no šīm līgumattiecībām, ir mūsu oficiālās reģistrācijas vietā Berlīnē. Līdzās minētajam mums ir arī tiesības pret Pircēju celt prasību viņa vispārējās tiesu piekritības vietā.

 

ATTEIKŠANĀS NOSACĪJUMI

 

Jebkuru iegādāto preci Jūs varat nosūtīt atpakaļ, un visas apmaksātās summas Jums tiks atgrieztas.

 

Lai īstenotu atteikšanās tiesības, Jums par savu lēmumu atkāpties no līguma ir jāziņo uzņēmumam “Ridex GmbH”, četrpadsmit dienu laikā pēc preču saņemšanas nosūtot attiecīgu paziņojumu uz zemāk norādītajām adresēm un kontaktdatiem.

 

Ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā pēc tam, kad esat paziņojuši par savu lēmumu atkāpties no līguma, Jums ir jānosūta atpakaļ prece.

 

Jūs sedzat preces atgriešanas izmaksas.

 

Jums nav tiesību atkāpties no līguma, ja atgrieztā prece

 

ir bojāta,

neatbilstīgi lietota vai tajā veiktas kādas citas manipulācijas un

tiek atgriezta nepilnīgā iepakojumā vai arī neoriģinālajā iepakojumā un/ vai tam piederīgā elementā.

 

 

ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA TIESĪBU ĪSTENOŠANA

Ja Jūs pēc preces iegādes “Ridex” mājas lapā vēlaties īstenot savas tiesības atkāpties no līguma, Jums ir jārīkojas, kā aprakstīts turpmāk.

 

Četrpadsmit dienu laikā pēc preces saņemšanas dariet mums to zināmu (“Ridex GmbH”, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Deutschland, fakss:_____, e-pasts: _____), nosūtot attiecīgu paziņojumu (piemēram, pa pastu, faksu vai elektroniski e-pastā) par savu lēmumu atkāpties no līguma. Šajā nolūkā Jūs varat izmantot pievienoto anulēšanas veidlapas paraugu, tomēr tas nav obligāti.

Ne vēlāk kā turpmāko četrpadsmit dienu laikā nosūtiet preci pilnā oriģinālajā iepakojumā uz šādu adresi:

 

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin

Deutschland

 

Anulēšanas veidlapas paraugs

 

(Ja Jūs vēlaties atkāpties no līguma, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to mums.)

 

– Kam: “Ridex GmbH”, Josef-Orlopp-Straße 55, 10365 Berlin, Deutschland, e-pasts: ____

– Es/mēs (*) ar šo atkāpjamies no līguma par šādu preču iegādi (*)/ šādu pakalpojumu sniegšanu (*), ko es/mēs (*) tikām noslēguši

– pasūtījuma datums (*)/saņemšanas datums (*)

– patērētāja/ patērētāju vārds, uzvārds/ nosaukums

– patērētāja/ patērētāju adrese

– patērētāja/ patērētāju paraksts (tikai tad, ja paziņojumu iesniedz izdrukas formā)

– datums

________

(*) Neatbilstošo svītrot.